היטל השבחה

היטל השבחה הוא תשלום חובה בעקבות אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג המעלים את שווי המקרקעין. את היטל ההשבחה מטילה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה על הבעלים או על החוכר של המקרקעין. שיעור ההיטל הוא מחצית ההשבחה.
הבסיס החוקי לקביעת ההיטל וגבייתו נעוץ בתוספת השלישית לחוק תכנון ובניה סעיף 198 המפנה לתוספת השלישית לפיה אם חלה השבחה במקרקעין בין מחמת ההרחבה של זכויות הבניה או ניצול בדרך אחרת ישלם הבעלים את ההיטל לוועדה המקומית.
ההיטל הינו תשלום חובה למוכר למוכר/הבעלים שהיה בעל המקרקעין בעת אישור התוכנית לשימוש חורג או הקלה. ניתן אמנם בהסדר בין הצדדים לקבוע בחוזה מכר כי הקונה הוא זה שישלם את השבחה, אך עדיין מדובר בהסדר פנימי בין הצדדים אשר אינו מחייב את הוועדה המקומית.

מועד תשלום היטל השבחה נדחה עד לזמן מימוש הזכויות על הנכס, או על ידי מכירת הנכס או על ידי בניה עליו. מכאן שכל אדם שמוכר נכס או מבקש לבנות עליו, צריך לבדוק האם יש השבחה בנכס כתוצאה משינוי כלשהו או בשל אישור תוכנית בנין עיר, מאז שרכש את הנכס ועד היום.

כיצד יקבע סכום ההשבחה החלה על נכס מסוים? עליית השווי של המקרקעין תיקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית באמצעות שומת השבחה. לבעלים בנכס או לחייב בתשלום יש זכות להגיש שומה נגדית ולהתדיין על גובה תשלום היטל השבחה - שהוא גבוה בדרך כלל - מול הוועדה המקומית.

משרדנו מתמחה בהכנת חוות דעת בנושא היטל השבחה לוועדות מקומיות.
בנוסף, משרדנו מייצג בעלי זכויות רבים בשומות נגדיות לשומות היטל ההשבחה של ועדות מקומיות אחרות.

להלן מס' דוגמאות של תיקי היטל השבחה שטופלו ע"י משרדנו בהליך אצלי שמאי מכריע:


קישורים
שומה מכרעת 10036-446

שומה מכרעת 10037-281

שומה מכרעת 8154-158
שומה מכרעת 10037-445

שירותי המשרד

פנינה נוי - שמאות מקרקעין