הפקעות

הפקעת מקרקעין היא רכישה כפויה של זכויות פרטיות במקרקעין ע"י המדינה או ע"י גוף ציבורי מטעם המדינה, לרוב כנגד תשלום פיצויים.
הפקעה פוגעת ביכולת של בעל הזכות במקרקעין להחזיק בהם או להינות מהם בכל דרך כפי שנהג עד למועד ההפקעה, כלומר קיימת פגיעה בזכות הקנין של האדם.
מנגד, לציבור קיים אינטרס להעביר לידיו את הזכויות במקרקעין בכדי לממש צורך ציבורי חיוני.
זכות הקניין הוכרה תמיד כזכות יסוד של האזרח ובשנים האחרונות אף עלה מעמדה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
בהתנגשות שבינה לבין האינטרס הציבורי בביצוע ההפקעה גובר לרוב האינטרס הציבורי והמקרקעין מופקעים לטובת הציבור.
בישראל קיימים דינים רבים המקנים לרשויות שונות סמכות להפקיע את מקרקעי הפרט לטובת הציבור.
בין דיני ההפקעות הנפוצים ביותר:

• פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) – 1943.
הפקודה מקנה בידי שר האוצר ובידי מי שהוסמכו על ידיו, סמכויות הפקעה נרחבות המאפשרות לו לרכוש זכויות במקרקעין ללא צורך בהסכמת הבעלים, לצמיתות או לתקופה מוגבלת.
הפעלת סמכות ההפקעה שבפקודה אינה מותנית בייעוד המקרקעין לפי תכנית בנין עיר.
כשהרשות המפקיעה תרצה לממש את אותה מטרה ציבורית שלשמה הופקעו המקרקעין, יהיה עליה לדאוג להתאמת תכנית בנין עיר למטרה הציבורית המבוקשת.
עפ"י הפקודה ניתן להפקיע עד 25% משטח החלקה ללא תשלום פיצויים לבעלי הזכויות במקרקעין.

• פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) – 1943.
הפקודה מקנה לשר התשתיות הלאומיות סמכות להפקיע מקרקעין לצרכי דרכים.
מכוח פקודה זו חברת נתיבי ישראל (מע"צ לשעבר) מבצעת הפקעות במקרקעין לצורך סלילת דרכים והרחבתן.

• חוק התכנון והבניה – התשכ"ה 1965.
החוק מקנה לוועדה מקומית לתכנון ולבניה סמכות להפקיע מקרקעין לצרכי ציבור.
הפקעה זו מבוצעת בשני שלבים:
1. שינוי ייעוד המקרקעין לצרכי ציבור.
2. הפקעת המקרקעין בייעוד לצרכי ציבור.
עפ"י החוק ניתן להפקיע עד 40% משטח החלקה ללא תשלום פיצויים.


תפקידו של שמאי המקרקעין חשוב והכרחי להן הגוף המפקיע והן לבעל הזכויות במקרקעין המופקע:
שמאי המקרקעין הינו מומחה להערכות שווי הפגיעה בזכויות הבעלים, מומחה לדיני ההפקעות, מעורה במדיניות הגוף המפקיע, בעל הידע הנדרש לקיום משא ומתן עם בעלי הזכויות ומומחה להערכת סכומי הפיצויים שנדרש לשלם (באם נדרש).
משרדנו בעל ניסיון של שנים רבות בתחום הפקעות מקרקעין ובעל הצלחות רבות בתחום.
בין לקוחותינו:
- נתיבי ישראל (מע"צ לשעבר).
- רכבת ישראל.
- ועדות מקומיות לתכנון ולבניה.
- בעלי קרקע ויזמים פרטיים.

שירותי המשרד

פנינה נוי - שמאות מקרקעין