איחוד וחלוקה – טבלאות הקצאה איזון


תכנית איחוד וחלוקה מהווה אמצעי לתכנון שטחי קרקע על פי תפיסה המיועדת לספק צרכים חדשים. היא מתבקשת ונדרשת במקום בו החלוקה הקיימת איננה מאפשרת פיתוח השטח וניצולו הרציונלי, לטובת בעלי הקרקע ולטובת הציבור (מתוך בג"צ 4914/91, 5063/91 אירני רון נ' שר הפנים ואח' (פ"ד 414, 749)).

מתוך דברי הסבר לתקן מספר 15.0 של מועצת שמאי המקרקעין (פירוט מזערי נדרש ב"טבלת הקצאה ואיזון" הנערכת לתכנית איחוד וחלוקה):
סעיף 122 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 קובע, שבחלוקה שלא הושגה עליה הסכמה של כל הבעלים הנוגעים בדבר, יחולו עליה בין היתר ההוראות המיוחדות הבאות:
א. כל מגרש שיוקצה יהיה קרוב ככל האפשר למקום בו היה קודם מגרשו של מקבל ההקצאה.
ב. שוויו של המגרש שיוקצה ביחס לשווים של סך כל המגרשים החדשים שנוצרו יהיה, ככל האפשר, כשוויו של המגרש הקודם של מקבל ההקצאה ביחס לשווים של סך המגרשים הקודמים.
ג. לא הייתה אפשרות לשמור על מלוא היחסיות, יהיה מקבל ההקצאה זכאי לקבל מהוועדה המקומית תשלום ההפרש, ומקבל ההקצאה ששווי מגרשו החדש גבוה משוויו של המגרש הקודם, חייב לשלם לוועדה המקומית את ההפרש.

מהי טבלת הקצאה ואיזון? (מתוך מצגת של השמאי הממשלתי הראשי 28/05/2008)
חלק ממוצר תכנוני ייחודי (תכנית איחוד וחלוקה) שמאפשר תכנון יעיל במקומות שבהם החלוקה הקיימת איננה מאפשרת ניצול יעיל של המקרקעין, זאת ע"י איחוד לתא שטח אחד תכנונו וחלוקתו מחדש.
הטבלה נערכת על פי עקרונות כלכליים (דומה לחברת מניות). לכל בעלים נשמר השווי היחסי מהשווי הכולל.
בחלוקה מחדש נעשה נסיון להקצות קרוב ככל האפשר לחלקת המקור ולנסות להימנע מתשלומי איזון בכסף.
הטבלה היא למעשה תוצר שומתי ומבצע אותה שמאי מקרקעין.

משרדנו בעל ניסיון של שנים רבות בהכנת טבלאות הקצאה ואיזון לתכניות איחוד וחלוקה עבור וועדות לתכנון ולבניה.
שירותי המשרד

פנינה נוי - שמאות מקרקעין